Celem projektu pt. „Rozwój JBM s.j. dzięki wdrożeniu wyników prac B+R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie: 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP, jest wdrożenie wyników prac B+R. Wnioskodawca planuje podnieść dzięki temu swoją konkurencyjność na rynku krajowym i międzynarodowym. Cele szczegółowe w ramach projektu: innowacyjne usługi w ofercie firmy, wprowadzenie do ofert przedsiębiorstwa nowej usługi, utworzenie 3 nowych miejsc pracy. Zadania w ramach projektu: zakup środków trwałych będących wyposażeniem hali produkcyjnej, zgodnie z wytycznymi raportu z prac B+R. W ramach projektu zostaną zakupione: 1. Laser do profili i blach, 2. Prasa krawędziowa, 3. Lakiernia proszkowa, 4. CNC do drewna, 5. Linia lakiernicza do drewna, 6. Prasa krawędziowa, 7. Drukarka 3D. Wskaźniki REZULTATU: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, Liczba wprowadzonych innowacji produktowych, Liczba wprowadzonych innowacji procesowych, Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych, Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów, Liczba wdrożonych wyników prac B+R, Przychód z wdrożonych wyników prac B+R. Grupą docelową jest przedsiębiorstwo Wnioskodawcy oraz jego Klienci.

Wartość projektu wynosi 6.143.482,23 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynosi 2.996.820,60 PLN.